Hyötyykö narsisti psykoterapiasta? Voiko narsisti muuttua?

Tapeuttinen työskentely voi antaa narsistille mahdollisuuden välttyä tulevaisuudessa hankalilta tilanteilta, joita ongelmallinen ja äärimmäisen itsekäs käyttäytyminen on aiheuttanut.

Muutokseen tarvitaan kuitenkin ihmisen vahva tahto, ymmärrys omista puutteista ja haitallisista piirteistä, sekä sitoutuminen pitkäkestoiseen terapiasuhteeseen. Ihmisen tulee saada kuulla realistinen käsitys siitä, että hänen käyttäytymistapansa on poikkeva ja jatkamalla käyttäytymistään, hän tekee hallaa myös itselleen.

Gustav Schulman LL, psyk. erik. lääk. ja koulutuspsykoanalyytikko kirjoittaa Narsistien Uhrien tuki ry:n nettisivuilla (5.4.2011) narsistisen häiriön hoidon tärkeimpänä tavoitteena olevan erilaisten tunteiden sietokyvyn lisääminen ja siten ihmisen haavoittuvuuden väheneminen. Tämän Schulman kertoo edellyttävän kuitenkin aina ensin sitä, että henkilö kohtaa vastenmielisiä tunnekokemuksia ja työstää niitä läpi siten, että ne saadaan hallintaan.Tämä antaa narsistille pienin askelin tunteiden- ja kanssaihmisen huomioonottamishalua sekä -kykyä.

Schulman kirjoittaa narsistin hoidon olevan aina vaativaa ja hoito edellyttää useita vuosia kestävää intensiivistä terapiaa silloinkin, kun potilas on motivoitunut.

Valitettavasti narsistisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivät hakevat harvoin apua persoonallisuushäiriöönsä, itselle ja heitä lähellä eläville kärsimystä aiheuttaviin käyttäytymisen piirteisiinsä. Avun piiriin he saattavat ajautua esimerkiksi masennuksen vuoksi, joka voi olla perua toistuvista epäonnistumisista ihmissuhteissa.

Vaikeus olla potilaana

Riitta Hryck (2006) kuvaa narsistisen henkilön vaikeuksia olla potilaana ja vuorovaikutussuhteessa.  Hoitotilanteissa näiden vaikeuksien esiintulemista ei Hryckin mukaan voi estää ja sen vuoksi psykoanalyytikon ja terapeutin on hyvä pyrkiä tunnistamaan niitä keinoja, joiden avulla ja joiden varassa narsisti pystyy selviytymään elämässään sekä ihmissuhteissaan. Hoitosuhteissa on suuri ennenaikaisen päättyvyyden sekä sitoutumattomuuden uhka.

Kanadalainen kriminaalipsykologi, University of British Columbian emeritus professosri (tutkimusaloinaan psykopatologia ja psykofysiologia) Robert Hare kirjoittaa Ilman omaatuntoa kirjassaan (2004) kuinka hyvin vahvasti ja vaikeasti narsistisen persoonallisuushäiriöisen ihmisen kohdalla psykososiaaliset hoidot sekä terapiat eri muodoissaan ovat vasta-aiheisia.

Hoidot vaikuttavat Haren mukaan päinvastaisesti ja voivat tehdä henkilöstä entistä manipulaatiokykyisemmän narsistin. Tämä tarkoittaa sitä, että narsisti poimii ja ottaa vastaan ainoastaan sen, joka vahvistaa narsistista identiteettiä, sitä minkä narsisti kokee oikeaksi normaaliksi minäkseen.

Narsististen piirteiden vahvuus vaikuttaa terapian hyötyihin

Huonoja hoitotuloksia antavat arviot perustuvat osittain tutkimustietoon, mutta alan auktoriteetit ovat melko yksimielisiä tästä omien kokemuksiensa kautta saadun tiedon ja taidon perusteella.

DSM IV määritelmän mukaan narsistisen persoonallisuushäiriön diagnosoimiseksi tarvitaan minimissään 5/9 kohtaa. Pieni joukko minimikriteerit täyttävistä ihmisistä voi motivoitua hakemaan apua kohdatessaan elämän kriisejä ja niistä seuranneita ahdistavia tunteita.

Gustav Schulmanin mukaan yleensä käy kuitenkin niin, että tämä pieni joukko haluaa vaikeat oireensa poistettavan niin, että he voivat palautua entiselleen. Ihmisen oma tahto ja tavoite ei tällöin siis ole aito ajatus parantua narsismista.

On selvää, ettei pelkkä oireiden poistaminen tuo pysyvää helpotusta. Masennus tai ahdistuskaan eivät häviä lopullisesti, ellei niiden alkuperäistä aiheuttajaa saada poistettua tai pienennettyä. Terapeutin haasteena onkin pystyä näyttämään tämä narsistisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivälle ja motivoimaan häntä hoitoon. Tähän tarvitaan narsismia hyvin ymmärtävä, kokenut ja osaava ammattilainen.

Terapian vaikuttavuus perustuu tutkimuksienkin mukaan jopa yli 80% terapeutin ja asiakkaan hyvälle yhteistyösuhteelle. Näin ollen asiakkaan ja terapeutin kokema yhteistyön laatu on isossa roolissa.

Narsisti on tavallisesti uusien ihmisuhteidensa alussa hyvin hurmaava ja rakastettava ja vaikeat piirteet näyttäytyvät vasta määrittelemättömän ajan päästä. Terapian edetessä ja asiakkaan haastavien piirteiden noustessa esiin voi terapiaan tulla uusia yllättävänkin negatiivisia tilanteita, jolloin terapeutin ammattitaito on koetuksella.

On tavallista, että narsisti keskeyttää hoidon nopeasti kokiessaan saaneensa tarpeeksi apua olotilaansa tai ongelmaansa. Alkuperäisen ongelman jäädessä kuitenkin vielä olemassaolevaksi, voi narsisti palata hoidon piiriin uusia ongelmia kohdatessaan. Näin ollen narsistin hoito voi koostua useista lyhyistä hoitojaksoista.

Schulman mainitsee suurimman hoidosta saadun hyödyn tavoitettavan niiden ihmisten kohdalla, joilla minimikriteerit 5/9 kohtaa narsistisen persoonallisuushäiriön diagnosoimiseksi eivät toteudu. Näillä henkilöillä on selkeitä narsistisia piirteitä, vaikka diagnoosiin tarvittavat kriteerit eivät täyty. Hoito voi olla hyvinkin kannattavaa, koska he pystyvät tiedostamaan heille itselleen sekä muille vahinkoa ja kärsimystä aiheuttavia käyttäytymisen piirteitään. He ovat myös motivoituneita omaan hoitoonsa ja heillä on sietokykyä kestää vastoinkäymisiä sekä nähdä omat aiemmin ylpeyttä herättäneet piirteet sittenkin vahingollisina.

Aikaisin puuttumisen hyödyt

Jos narsistityyppisiin piirteisiin puututtaisiin reilusti ennen teini-ikää, olisi henkilön mahdollisuudet oppia tunnetaitoja ja myötätuntoa, sekä toisen huomioonottamista paremmat.

Narsistityyppisiä käyttäytymisen piirteitä voidaan nähdä jo alle kymmenenkin vuotiailla lapsilla. Näitä piirteitä ovat esimerkiksi empatiakyvyn heikkous ja tunnekylmyys.

Ehkäisevät toimenpiteet, nuorten käytöshäiriöihin puuttuminen ovatkin ensiarvoisen tärkeitä narsismin ja muiden persoonallisuushäiriöiden hoidossa.

Aikuisiällä ongelmalliset käyttäytymisen piirteet ovat jo syvälle juurtuneita ja siten vaikeita, jopa mahdottomia hoitaa/muuttaa.

Sosiaalipsykologi Janne Viljamaa kertoo Narsistin lapsena -kirjassaan (2017) ihmisen luonnetta määräävän geeniperimä ja kasvatus. Narsisteista miehiä on selkeästi enemmän, yli kaksi kolmasosaa. Näin ollen geeniperimällä on merkitystä. Viljamaa sanoo, että jos lasta opetetaan jakamaan ja hänelle opetetaan sosiaalisia taitoja, voi olla etteivät narsistiset piirteet tule koskaan näkymään lapsessa selvästi. Viljamaa mainitsee myös liiallisen kurituksen sekä paapomisen tuottavan yhtä huonon lopputuloksen, piilevän narsismin saa tulemaan esiin molemmilla tavoilla. Kohtuus kaikessa.

Rakkaudelliset katseet, syli ja läheisyys, sekä kannustus ja hyväksyminen suojaavat lasta persoonan häiriintymiseltä ja antavat myös tärkeän tuen itsetunnon kasvamiseen, joka persoonallisuushäiriöissä on aina jäänyt vajaaksi. Itsetunnon ollessa vahva ei ihmisen tarvitse etsiä loputonta äärimmäistä ja ylikorostunutta kunniaa sekä hyväksyntää, niin kuin narsisti tiedostamattaankin tekee.

Tahtotila

Ihminen ei muutu, ellei itse sitä halua ja siihen aktiivisesti pyri. Edes taitava ammattilainen ei pysty muuttamaan ihmistä, ellei ihmiselle itselleen synny tavoitetta johon haluaa pyrkiä hyväksi katsomastaan syystä.

Narsistinen persoonallisuushäiriö estää usein ihmistä näkemästä itsessään vikoja tai puutteita. Omassa itsessään olevat puutteet ja viat ikään kuin siirretään toiseen ihmiseen, koska siellä niitä on helpompi katsella ja sietää. Toinen ihminen toimii peilinä narsistille.

Kun siirrän vikani sinuun, minun ei tarvitse nähdä, eikä kantaa niitä itsessäni ja niin minun on helpompi elää.

Kukaan ei pysty muuttamaan toista ihmistä, sen voi tehdä vain ihminen itse. Apua on tarjolla, mutta se pitää ensin ottaa vastaan.

Lähteet:

Duodecim nettilehti, ”Nuoruusikä ja psykopatia”, <www.duodecimlehti/nuoruusikäjapsykopatia/>, 27.5.2016

Narsistien uhrien tuki ry:n nettisivut, < ”Narsistin hoito pähkinänkuoressa”>, Gustav Schulman LL, psyk. erik. lääk., koulutuspsykoanalyytikko IPA (5.4.2011)

Hare Robert. Ilman omaatuntoa. 2004. Gilgames.

Hryck Riitta. Ohut ja paksunahkainen narsisti. Psykoterapia- lehti. 25(1), 3—32. 2006.

Stenberg J-H. Persoonallisuushäiriöt koulutusmateriaali. Psykoterapiakeskus Vastaamo. 12.3.2016.

Viljamaa Janne. Narsistin lapsena – Pitkä tie itsenäisyyteen. 2017. Minerva.

Miksi narsisti viehättää?

Narsistit ovat deittimarkkinoiden ykkösiä

Itävaltalaisessa Grazin yliopistossa tehty tutkimus osoitti, että ihmiset viehättyivät treffeillä enemmän henkilöistä, joilla on narsistisia luonteenpiirteitä.

Tutkija Emanuel Jaukin European Journal of Personalityssä julkaistu tutkimus, jossa oli seurattu yhdeksääkymmentä ihmistä, osoitti, että narsistin ulospäin näkyvä itseluottamus ja fyysinen vetovoima eivät olleet suurimpia tekijöitä narsistien treffimarkkinoiden ykkössijaan. Narsistille tyypilliset käyttäytymisen piirteet; ulkonäköön panostaminen, kumppanin ylenpalttinen kehuminen ja imartelu suhteen alussa, sekä rohkeus ja ulospäinsuuntautuneisuus olivat saaneet treffikumppanin luulemaan, että narsisti oli nähnyt kaiken vaivan häntä varten.

Treffikumppanit eivät olleet ymmärtäneet, etteivät ne olleet vain häntä, uutta tuttavuutta kohtaan suoritettavia kohteliaita eleitä, vaan narsistin tyypillinen toimintatapa uusia ihmisiä tavatessa.

Hurmaava narsisti ja uhrin häpeä

Narsisti luo itsestään uuden ihmissuhteen alussa usein hyvin kiehtovan, itsevarman, sekä menestyneen vaikutelman. Uuden tuttavuuden ylistäminen ja vuolaasti virtaavat kehut antavat toiselle rakkaudellista huomiota ja suurta ainutlaatuisuuden tunnetta. Kukapa meistä ei tarvitsisi tunnetta tulla nähdyksi ja kuulluksi juuri sellaisena, kuin on?

Narsistinen itsekkyys ja kontrollin tarve voivat näyttäytyä ihmissuhteen alussa ystävällisenä ja äärimmäisen rakastavana vastuunkantamisena erityisesti läheisten hyvinvoinnista.  Kun joku johtaa vakaan ja varman oloisesti kaikkea ympärillä olevaa, ilman epävarmuuden hiventäkään voi se luoda suurta luottamusta ja turvallisuuden tunnetta.

Edellä mainitut piirteet ovat tavallisesti kuitenkin vain näytelmää. Todellisuuden hypättyä dramaattisen suureleisesti esiin voi kaikki muuttua hetkessä täydelliseksi vastakohdaksi: läheisen syyllistämiseksi, alistamiseksi, hyväksikäytöksi, manipuloinniksi, sekä läheisen kokemaksi häpeäksi ja peloksi.

Narsistin huijaaman ja manipuloiman ihmisen voi olla vaikea kertoa kokemuksistaan muille, koska tapahtumat eivät tavallisesti näy ulkopuolisille.

Kokemukset lapsuudenperheessä

Narsistin huijaaman ihmisen kokemukset lapsuudenperheessä voivat selittää viehättymistä narsistisista persoonista.

Ankara ja vaativa kasvatus on voinut opettaa lapselle äärimmäistä miellyttämistä, sekä lapsen omien tunteiden unohtamista ja ohittamista. Saadakseen vanhempansa arvostusta, rakkautta, välittämistä ja läheisyyttä on voinut joutua jatkuvasti luopumaan rajoistaan, suorittamaan ja unohtamaan omansa.

Toisessa vaihtoehdossa lapsuus on voinut olla kuin sateenkaarenväreissä säihkyvä kaunis kupla, jossa ei koskaan ole joutunut kohtaamaan ihmisiä, jotka eivät pysty tasavertaisiin ja toista arvostaviin ihmissuhteisiin. Onnekkaassa ja turvallisessa ympäristössä ei ehkä ole osattu edes aavistaa, kuinka erilaisin ja hämmästyttävän vastakkaisin tavoin ihmismieli voisi käyttäytyä.

Lapsuudenperheestä opittujen toimintamallien johdattelemana voidaan tietämättä hakeutua narsistisen ihmisen seuraan. Sellaiseen seuraan, jossa voi tuntua turvallisen tutulta toimia miellyttäjän roolissa, suorittaa kaikin puolin parasta itseään, mutta saada kuitenkin vain jatkuvaa halveksuntaa ja torjuntaa. Ja jos ei ole koskaan aiemmin elämässään törmännyt narsistisiin persooniin, voi olla mahdotonta hyväksyä, etteivät ehkä kenenkään sosiaaliset taidot yksinkertaisesti ”riitä” ylläpitämään hyvää ja toimivaa suhdetta narsistin kanssa.

Itsesyytökset ja riittämättömyyden tunne, jota narsisti tavallisesti haluaakin läheisensä tuntevan puskevat yrittämään ja antamaan itsestä yhä enemmän ja enemmän, kunnes tulee aika, jolloin voi huomata antaneensa kaiken, senkään riittämättä.

Hoivavietti, jossa auttamisen rajat unohtuvat

Toisten auttamisesta ja hyvän tekemisestä tulee tutkitustikin hyvä olo. Kun on olemassa jotain toista varten, täyttää hänen tarpeitaan ja on aina saatavilla, voi kokea olevansa merkityksellinen ja tärkeä. Tunne merkityksellisyydestä ja joukkoon kuulumisesta parantaa hyvinvointiamme. Vaarana myötätuntoisella ja muita auliisti auttavalla on kuitenkin itsen ja auttamisen rajojen unohtaminen.

Narsismin ytimessä oleva huono itsetunto ja syvä häpeä tarvitsevat jatkuvaa huomiota ja hoivaa. Myötätuntoinen ja auttamisesta hyvää oloa saava osaa luonnostaan antaa narsistiselle ihmiselle kaikkea hänen tarvitsemaansa. Tätä voisi kutsua jopa narsistin sijaisvanhempana oloksi. Koska mikään ei välttämättä täytä narsistin persoonassa syvällä olevaa ”tyhjiötä” voi empaattinen ja muista huolehtiva ihminen kuluttaa hänen lähellään kaikki voimavaransa.

Narsistisessa käyttäytymisessä tunnetusti esiintyvä manipulointi voi saada läheisen näkemään maailmaa narsistin silmin. Läheinen on voinut alkaa puolustamaan narsistin ylimielisyyttä ja karkeutta julkisesti ja hän voi olla samaa mieltä siitä, että vain harvat ja valitut voivat ymmärtää narsistisen läheisensä ainutlaatuista ajattelu ja toimintatapaa. Lopulta narsistin läheinen saattaa alkaa jopa uskomaan, ettei ole kovinkaan arvokas ilman häntä.

Läheisriippuvuus

Läheisriippuvuus -termillä on melko negatiivinen kaiku.

Läheisriippuvuudesta on kuitenkin hyötyä esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhoitoalalla. Läheisriippuvuuden piirteisiin kuuluu suurta empatiaa, aitoa ja syvää halua auttaa ja tehdä hyvää toiselle ihmiselle.

Haitaksi läheisriippuvuus on silloin, jos toisen ihmisen hyvinvointi menee jatkuvasti oman hyvän edelle. Hyvin haitallista on, jos antaa kaiken itsestään, kunhan toinen vaan voi hyvin ja jos sietää huonoa kohtelua vain säilyttääkseen toisen ihmisen vierellään.

Haitallisista piirteistä voi päästä eroon ymmärtämällä ja myöntämällä, ettei toisen ihmisen teoista tarvitse ottaa vastuuta. Terveen itsekkyyden ja omien tarpeiden tunnistaminen ja toteuttaminen luo pohjaa elämälle, jossa ei altistu muiden hyväksikäytölle. Ihminen pystyy muuttamaan vain itseään, ei muita.

Viehätymme itselle vastakkaisista persoonatyypeistä

Ihminen ei yleensä rakastu kuvajaiseensa, kun laskuista jätetään pois tarujen Narkissos.  Vastakkaiset, toisistaan poikkeavat persoonatyypit vetävät toisiaan puoleensa kuin magneetit. Kun toisella on jotain sitä mitä itsellä ei ole, on se erilaista ja sitä myötä myös hyvin viehättävää.

Oman persoonan vastakohdat kiinnostavat, koska ne ovat tuntemattomia ja sitä myötä jännittäviä. Mitä nuo piirteet oikein ovat ja miten ne voisivat täydentää minua?

Magneettien lailla toisiaan puoleensa vetävistä erilaisista persoonista, narsistista ja liian kiltistä, voit lukea lisää blogikirjoituksesta:

Narsisti ja liian kiltti vetävät toisiaan puoleensa kuin magneetit.

Lopuksi pohdittavaksesi

On mahdotonta antaa yhtä tarkkaa selitystä sille, miksi narsistista usein niin kovin viehätytään. Kyse voi olla viehättymisestä vastakkaisista persoonapiirteistä, kokemuksista lapsuudenperheen vuorovaikutussuhteissa ja niiden vaikutuksista nykyhetkeen sekä tämänhetkiseen minään. Yksi melko yksinkertainen selitys on myös narsistin hurmaava käytös aina uuden ihmissuhteen alussa.

Jos olet huomannut ehkä toistuvastikin päätyväsi ihmissuhteisiin, jossa sinua kohdellaan äärimmäisen huonosti kannustan ensimmäiseksi pohtimaan elämänarvojasi ja rajojasi.

Voit aloittaa miettimällä vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitkä ovat kolme tärkeintä elämäarvoa, joiden toivot toteutuvan kaikista läheisimmissä ja rakkaimmissa ihmissuhteissasi?
  • Kun nuo arvot toteutuvat miten toimit itse eri tavalla, kuin nyt ja miten läheisesi toimivat sinua kohtaan?
  • Mitä tärkeää elämänarvoa haluat alkaa vahvistamaan heti?
  • Kuka voisi olla apunasi ja miten?
  • Entä mitkä ovat kolme tärkeintä rajaasi? Jos et ole aiemmin nimennyt rajoja tee se nyt.
  • Jos rajat toteutuisivat jo tänään, mitä tekisit eri tavalla kuin eilen?
  • Kuka voi olla apunasi rajojen kiinni pitämisessä?
Lähteet:

Jauk Emanuel. How Alluring Are Dark Personalities? The Dark Triad and Attractiveness in Speed Dating. 11.1.2016. European Journal Of Personality. Poimittu 4.5.2020.

Johnson & Murray. Hullun rakas- Näin selviät kumppanisi persoonallisuushäiriöstä. 2012. Finn Lectura.

Malinen Ben. Taakkana läheisriippuvuus- kenen elämää elät? 2016. Kirjapaja.

Myllärniemi Jorma. Narsismi: vamma ja voimavara. Kirjapaja. 2011.

 

Miten toimin jos läheiseni on narsisti?

”Kaikki narsistin rakkaussuhteet ovat täynnä syyllisiä ja syytettyjä, uhreja ja syntipukkeja. Ne toistavat edetessään samankaltaista kaavaa: palava rakkaus muuttuu vihamielisyydeksi ja koti taistelukentäksi jossa eletään onnen ja vihan rajua vuorovetoa.

Usein uhri kuvittelee, että tilanne muuttuu, jos hän saa poistettua pahat / huonot / järkyttävät jaksot. Näin ei kuitenkaan ole. Nämä kaksi puolta muodostavat narsistin kokonaisuutena, eikä ole mahdollista poistaa toista poistamatta kumpaakin.”

( ”Narsisti kodin valtiaana”, narsisminuhrientuki.fi )

Tunnista ongelma ja hae apua

”Jatkuva varuillaan olo, narsistin lukeminen, tulkitseminen sekä omien sanomisten varominen kuluttaa narsistin lähellä olevaa.

Monet narsistin kanssa lähisuhteessa olleet ovat kuvanneet kärsivänsä kodin ahdistavasta ilmapiiristä ja saavansa siitä vakavia fyysisiä oireita. Tavallisia oireita ovat: vatsakipu, unettomuus, päänsärky, ahdistus, lihaskivut, sydän- ja rytmihäiriötuntemukset, oksentelu, sekä masennus.” (em.)

Kirjailija, FM, Brita Jokinen kehoittaa ”Narsisti keskellämme” -teoksessaan tunnistamaan ongelman, puhumaan asiasta ulkopuolisille, asettamaan rajat ja lopulta irtisanoutumaan, ellei taisteluun narsistia vastaan ole voimia.

Hanki tietoa

Ongelman tunnistamisessa suosittelemme hankkimaan mahdollisimman paljon tietoa narsismista ja persoonallisuushäiriöistä. Kun ymmärtää narsismia ilmiönä ja narsistista persoonallisuushäiriötä, sekä narsismin vaikutuksia lähisuhteisiin ymmärtää myös paremmin sitä mitä on itse käynyt läpi ja miksi. Näin epätietoisuus ja turhautuneisuus, sekä absurdeiltakin tuntuneet kokemukset ja tapahtumat voivat saada nimen ja/tai selityksen.

Tietoa löytyy hyvin pelkästään googlettamalla ja narsismia käsittelevät kirjat antavat yleensä hyvin pian tunteen siitä, onko kokemuksessasi kyse narsismista tai siihen liittyvistä piirteistä.

Apua vertaistukiryhmistä

Narsismin uhrien tuki ry:n tarjoamat maksuttomat vertaistukiryhmät ovat paikka, jossa samaa kokeneet voivat keskustella avoimesti ja luottamuksellisesti ajatuksistaan ja kokemuksistaan.

Vertaistukiryhmien ohjaajat ovat yhdistyksen jäseniä, joilla on tietoa narsismista, sekä omakohtaista kokemusta narsistisen ihmisen kohtaamisesta.

Tietoa vertaistukiryhmistä löydät täältä!

Keskustele läheisesi kanssa

Jos huomaat läheisessäsi vahvoja narsistisia piirteitä, jotka vaikuttavat olevan syynä arjen jatkuviin vaikeuksiin ja ristiriitoihin on suositeltavaa pyrkiä ensin keskustelemaan avoimesti ajatuksistaan läheisen kanssa.

Arjen haasteet voi tuoda keskusteluun oman kokemuksen kautta kertomalla ajatuksistaan ja tunteistaan, ei pelkästään syyttämällä toista tai osoittamalla toisen virheitä ja epäonnistumisia. Narsisti vastaa syytöksiin tavallisesti hyökkäämällä ja syyttämällä kaikesta sitä, joka ottaa ongelmat esiin.

Puhu ystäville ja sukulaisille

Älä jää vaikeiden asioiden kanssa yksin.

Jos keskustelu narsistisen läheisen kanssa ei etene tai pyörii jatkuvasti samaa kehää on tärkeä puhua asiasta seuraavaksi omille hyville ja luotetuille ystäville ja/tai sukulaisille.

Ongelmista puhuessa on tärkeä tiedostaa, ettei väheksyvää tai mitätöivää kohtelua tarvitse pyrkiä sietämään. Puhu sellaiselle, jonka tunnet kuuntelevan ja haluavan aidosti ymmärtää mitä olet kokenut ja millaisia asioita ja tunteita käyt läpi juuri nyt.

Ystäville puhumisen lisäksi ammattiapu voi olla myös suositeltavaa, jottei ystävyyssuhteet kuormitu liikaa.

Hae ammattiapua

Hae ammattiapua ja terapiaa jos sinulla on tunne, että haluat käsitellä asiaa turvallisessa ja rauhallisessa ympäristössä ulkopuolisen, puolueettoman ammattilaisen kanssa.

Jokaisella on oikeus saada apua ja tukea, jossa tulee aidosti kuulluksi ja ymmärretyksi.

Terapeutin oma kokemus narsismista on suureksi hyödyksi. Ammattilainenkaan ei voi täysin ymmärtää mistä on kysymys, ellei hän itse ole kokenut samaa. Ammattilaisen oman kokemuksen puuttuminen narsismi-ilmiöön liittyen ei kuitenkaan ole este hyvän avun saamiselle.

Narsismi.infon psykoterapia/terapiakoulutettujen, laillistettujen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tarjoamista palveluista löydät tietoa täältä.

Ota etäisyyttä

Narsistin lähellä / narsistisessa lähisuhteessa on usein hyvin haastavaa kuulla tai kyetä tunnistamaan selkeästi omia tarpeita. Etäisyyden ottaminen narsistista on suositeltavaa, jotta kuulee ja ymmärtää paremmin omia ajatuksia, sekä tunteita.

Taistelu narsistia vastaan voi olla täysin hyödytöntä ja viedä kaiken energian. Ihmissuhteeseen tai työpaikkaan, jossa vaikeuksien aiheuttajana on narsisti, ei ole suositeltavaa jäädä, jos lukuisat yhdessä käydyt keskustelut eivät ole tuottaneet toivottua hyvää tulosta.

Voimme muuttaa vain itseämme

Emme voi muuttaa toisia ihmisiä, vaikka kuinka toivoisimme. Muutos vaatii ymmärrystä nykytilanteesta, omasta itsestä ja myös motivaatiota pyrkiä kohti uudenlaista tapaa olla ja elää.

Läheisen ollessa vahvasti narsistinen, keinot tilanteen parantamiseksi ovat valitettavasti hyvin rajalliset. Jos voi vastata rehellisesti itselleen kyllä, kysymykseen: olenko yrittänyt kaikkeni? -on aika lähteä.

Terve itsekkyys, sekä omien rajojen nimeäminen ja rajoista kiinni pitäminen suojaavat narsistiselta kohtelulta ja hyväksikäytöltä. Ilman rajoja voi ajautua kerta toisensa jälkeen aina uudestaan ja uudestaan huonoihin ihmissuhteisiin.

Narsistinen persoonallisuushäiriö aiheuttaa ihmiselle sisäistä tyhjyyttä ja huonoa itsetuntoa. Narsisti kaipaa muilta loputonta huomiota ja suurieleistä rakkautta, mutta ei pysty itse sitä muille antamaan

Narsistin kokemaa tyhjyyttä ja suuren suurta rakkauden, sekä ihailun tarvetta ei pysty lopulta täyttämään kukaan muu, kuin hän itse. Muuttaakseen ajatteluaan ja toimintaansa narsistin olisi ensin osattava nähdä puutteet, jotka tarvitsevat kipeästi korjausta. Tämän narsistinen persoonallisuushäiriö tavallisesti estää toteutumasta.

Sinä ja hyvinvointisi ovat pääosassa. Jotta pystyt huolehtimaan muista, on sinun ensin pidettävä huolta itsestäsi.

 
Lähteet:

Jokinen Brita. Kiusaaja Keskellämme. 2012. Minerva kustannus.

”Narsisti kodin valtiaana”, <narsistienuhrientuki.fi/narsistikodinvaltiaana/> 30.10.2015.